SPCN's Covid-19 Daily Statistics

This table displays Covid-19 statistics, sorted by change in numbers in descending order which helps seeing where the cases are growing rapidly.
Click on the country name to view the country's page.

Data source: 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (link: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19).
For map, please see Johns Hopkins CSSE's COVID-19 dashboard.

Useful links:

(click image to enlarge)
Total: 84,102
By Change in Numbers
Past Day
(24 May - 25 May)
7   0.01%
(Top 3 States)
Past 3 Days
(23 May - 25 May)
18   0.02%
(Top 3 States)
Past Week
(19 May - 25 May)
39   0.05%
(Top 3 States)
(click image to enlarge)
Total: 4,638
By Change in Numbers
Past Day
(24 May - 25 May)
0   0.00%
(Top 3 States)
Past 3 Days
(23 May - 25 May)
0   0.00%
(Top 3 States)
Past Week
(19 May - 25 May)
0   0.00%
(Top 3 States)
Confirmed Cases Confirmed Deaths
Past Day (24 May - 25 May) Past 3 Days (23 May - 25 May) Past Day (24 May - 25 May) Past 3 Days (23 May - 25 May)
Country Latest Confirmed Cases (date: 25 May) Change Change (%) Change Change (%) Latest Confirmed Deaths (date: 25 May) Change Change (%) Change Change (%)
China 84,102 7 0.01% 18 0.02% 4,638 0 0.00% 0 0.00%
Inner Mongolia 232 5 71.43% 2.20% 15 83.33% 6.91% 1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Fujian 357 1 14.29% 0.28% 1 5.56% 0.28% 1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Shanghai 6 669 1 14.29% 0.15% 1 5.56% 0.15% 7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Anhui 7 7 991 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Beijing 4 593 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 9 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Chongqing 7 579 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Gansu 139 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Guangdong 2 5 1,592 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 8 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Guangxi 254 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Guizhou 147 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Hainan 7 169 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Hebei 328 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Heilongjiang 8 3 945 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 13 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Henan 3 2 1,276 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 22 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Hong Kong 5 1,065 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Hubei 1 1 68,135 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 4,512 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Hunan 6 1,019 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Jiangsu 653 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% N/A 0 0.00% N/A
Jiangxi 9 937 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Jilin 155 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Liaoning 149 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Macau 45 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% N/A 0 0.00% N/A
Ningxia 75 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% N/A 0 0.00% N/A
Qinghai 18 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% N/A 0 0.00% N/A
Shaanxi 308 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Shandong 10 6 788 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Shanxi 198 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% N/A 0 0.00% N/A
Sichuan 564 0 0.00% 0.00% 1 5.56% 0.18% 3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Tianjin 192 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Tibet 1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0 0.00% N/A 0 0.00% N/A
Xinjiang 76 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Yunnan 185 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Zhejiang 4 1,268 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%